přesun na hlavní stránku přesun na hlavní stránku

Ekonomické kurzy- Základy podnikání

(Absolvent se orientuje v legislativních nárocích na podnikání a je schopen vytvořit základní dokumenty
pro úspěšné podnikání. Absolvent zná základní ekonomické pojmy a má přehled v nutné zákonné úpravě podnikání. Absolvent bude
schopen úspěšně prezentovat sebe i své podnikatelské záměry. Seznámení s možností pomoci státu nebo Evropské unie při
podnikání v oblasti dotačních programů. Absolvent pozná prvky sociálního a zdravotního pojištění, které musí odvádět. Absolvent
má základní přehled v personálním řízení a je schopen si vybrat spolupracovníky pro svůj podnikatelský záměr. Všechny body výuky
jsou směřovány k pochopení podnikání a vytvoření základního dokumentu pro podnikání (podnikatelský záměr – podnikatelský plán).)

-

Účetnictví a daňová evidence

(Absolvent pronikne do oblasti finančního účetnictví, daňové evidence. Bude schopen
zpracovat účetní doklady, vědět, co jsou to aktiva a pasiva, jakým způsobem sestavit rozvahu, bude vědět, k čemu slouží
účty výsledkové, co je to analytická a syntetická evidence, jak účtovat finanční a dlouhodobý majetek, oprávky, leasing,
zásoby způsobem A i B, účtovat na nákladových a výnosových účtech, rozlišit daňové a nedaňové náklady, účtovat na přelomu
období, účtovat mzdy. Po absolvování bude absolvent schopen vést daňovou evidenci i účetnictví, vytvořit účetní závěrku
a vyplnit daňové přiznání. Bude schopen zaúčtovat rozdělení hospodářského výsledku. Absolvent získá informace z oblasti
daní, které přímo souvisí s prací účetního a účtovat o nich. Absolvent bude schopen ucházet se na trhu práce o pozici
účetní asistent, samostatný účetní či o jinou ekonomicko – administrativní funkci nebo bude schopen se postarat sám
o své účetnictví jako podnikatel.)

-

Obchodní zástupce

(Po absolvování kurzu Obchodní zástupce získává absolvent základní obchodní dovednosti.
Bude umět vytipovat potencionální zákazníky a následně s nimi jednat, nabídnout jim výrobky či služby, konkretizovat
informace o vlastnostech, parametrech a ceně nabízených výrobků či služeb. Umí konzultovat případné speciální požadavky
zákazníka, zaškolit obsluhu, zjišťovat spokojenost získaných zákazníků, dojednat nákup zboží pro mateřskou firmu. Orientuje
se v obchodní dokumentaci, smluvně závazkových vztazích. Ví, jak zpracovat nabídky s pomocí PC. Umí jednat s lidmi a vést
obchodní jednání.)

-

Obchodní zástupce

– prodejce automobilů (Tento specifický kurz je zaměřen na komunikační dovednosti od oslovení
až po finální prodej automobilu, typologie zákazníků, psychologie obchodu. Tento kurz může být za asistence lektora aplikován
přímo v autosalonu.

-

Personalista

(Základní a pokročilé kurzy personalistiky.)