přesun na hlavní stránku přesun na hlavní stránku

Počítačové kurzy- Začínáme s počítačem

(Základní znalost technického vybavení (hardware) a porozumění pojmům informačních
technologií, souvislostem mezi používanými aplikacemi a používání informačních sítí v počítačové praxi. Absolvent by
měl mít základní přehled o bezpečnosti a právních problémech souvisejících s počítačem. Absolvent je schopen předvést
své znalosti a schopnosti využívat základních funkcí počítače a operačního systému. Měl by být schopen spravovat
a organizovat soubory a adresáře/složky na svém počítači a vědět, jakým způsobem pořídit kopie, přesunout nebo smazat
jednotlivé soubory, adresáře nebo složky. Absolvent zvládne práce s ikonami a okny na ploše obrazovky. Absolvent rovněž
umí využívat vyhledávací funkce, jednoduché nástroje editace a různé možnosti tisku, které nabízí operační systém. Absolvent
umí pracovat se základními vyhledávacími nástroji v rámci Webových prohlížečů a vyhledávacích programů, výsledky hledání
dovede označit záložkami, vytisknul webové stránky a výsledky hledání. Absolvent je schopen používat elektronickou poštu
k odesílání a přijímání zpráv, připojovat dokumenty nebo soubory ke zprávě a organizovat a spravovat složky nebo adresáře
zpráv v rámci SW elektronické pošty.)

- Obsluha osobního počítače

(Základní znalost technického vybavení (hardware) a porozumění pojmům informačních technologií,
souvislostem mezi používanými aplikacemi a používání informačních sítí v počítačové praxi. Absolvent by měl mít základní přehled
o bezpečnosti a právních problémech souvisejících s počítačem. Absolvent je schopen předvést své znalosti a schopnosti využívat
základních funkcí počítače a operačního systému. Měl by být schopen spravovat a organizovat soubory a adresáře/složky na svém
počítači a vědět, jakým způsobem pořídit kopie, přesunout nebo smazat jednotlivé soubory, adresáře nebo složky. Absolvent zvládne
práce s ikonami a okny na ploše obrazovky. Absolvent rovněž umí využívat vyhledávací funkce, jednoduché nástroje editace a různé
možnosti tisku, které nabízí operační systém. Absolvent bude schopen používat textový procesor na osobním počítači. Musí znát základní
operace spojené s tvorbou, formátováním a úpravou dokumentu připraveného k distribuci a musí je umět používat. Absolvent by měl
být schopen předvést použití některých pokročilejších funkcí souvisejících s ovládáním textového editoru, jako je tvorba tabulek, používání
obrázků a grafických objektů v rámci dokumentu a vkládání objektů. Absolvent by měl rozumět základní koncepci tabulkového kalkulátoru,
aby byl schopen používat tuto aplikaci na osobním počítači. Musí znát základní operace spojené s tvorbou, formátováním a používáním tabulky
a musí být schopen je provádět. Absolvent by měl umět provést standardní matematické a logické operace s použitím základních vzorců
a funkcí. Dále má být schopen předvést použití některých pokročilejších funkcí spojených s ovládáním tabulkového kalkulátoru jako např.
vkládání objektů a tvorbu grafů a diagramů. Absolvent umí pracovat se základními vyhledávacími nástroji v rámci Webových prohlížečů
a vyhledávacích programů, výsledky hledání dovede označit záložkami, vytisknul webové stránky a výsledky hledání. Absolvent je schopen
používat elektronickou poštu k odesílání a přijímání zpráv, připojovat dokumenty nebo soubory ke zprávě a organizovat a spravovat složky
nebo adresáře zpráv v rámci SW elektronické pošty.)

- Čtení a kreslení technické dokumentace

(Absolvent má obecný přehled na oblast CAD systémů. Absolvent umí pracovat s programem AutoCAD. Zná výhody a nevýhody v 3D prostoru. Absolvent je schopen nakreslit a vytisknout jednoduchý technický výkres a zná principy práce v tomto programu. Těžiště, které má absolvent pochopit, spočívá v základních operacích v systému AutoCAD, které se provádí ve spojitosti s výkladem zásad technického kreslení. Výuka je plně prakticky zaměřena na schopnost absolventa pracovat s nejčastěji používanými programy AutoCAD, jejich propojení na ostatní grafické i textové programy a na samostatné programování a konfiguraci požívaných systémů. Absolvent je seznámen s druhy a se způsoby zpracování a normalizací dokumentů v inženýrské praxi s důrazem na zpracování grafických dokumentů, s využitím prostředků CAD jako elektronická schémata, výkresová dokumentace, diagramy.)

- Začínáme s AutoCADem

(Účastníci kurzu se seznámí se základními principy práce v programu AutoCAD. Seznámí se s prostředím, naučí se kreslit, šrafovat, kótovat, používat texty a editovat objekty. Po absolvování kurzu jsou účastníci schopni nakreslit a vytisknout jednoduchý technický výkres.)

- AutoCAD

– pokročilý (Kurz seznámí účastníky s pokročilými technikami a  navazuje na kurz Začínáme s AutoCADem. Kurz je určen pro uživatele, kteří již s AutoCADem pracují. Účastníci se naučí pracovat s filtry hladin, bloky, odkazy, CAD standardy, tabulkami, upravovat uživatelské rozhraní, pracovat na sdíleném souboru a další funkce a techniky.)

- MS Office

– spolupráce aplikací (Účastníci kurzu se seznámí s možnostmi přenosu dat mezi jednotlivými aplikacemi - dynamická výměna dat (DDE), vkládání a propojování objektů (OLE), řízením hromadné korespondence, tvorbou hypertextů, exportem a importem souborů, konverzí formátů souborů.)

- MS Word

(Účastníci kurzu se seznámí s prostředím textového editoru, orientují se v nabídkách programu, zvládají základní operace spojené s tvorbou, formátováním a úpravou dokumentu.)

- MS Excel

(Účastníci kurzu se seznámí s prostředím tabulkového kalkulátoru, orientují se v nabídkách programu, zvládají základní operace spojené s tvorbou, formátováním a používáním tabulky, umět provést standardní matematické a logické operace s použitím základních vzorců a funkcí, včetně vkládání objektů a tvorby grafů a diagramů.)

- Pokročilé funkce MS Excel

(Účastníci kurzu se seznámí s pokročilými postupy formátování, zvládají adresaci mezi listy, matematické, statistické, textové a logické funkce, práci s rozsáhlými tabulkami, databázové a finanční funkce, souhrny, pokročilé úpravy grafu, kontingenční tabulky.)¨

- MS PowerPoint

(Účastníci kurzu se seznámí s prostředím prezentačního programu, naučí se vytvářet jednoduché elektronické prezentace pomocí šablon nebo předloh, včetně jejich publikace.)

- MS Outlook

(Účastníci kurzu se naučí základy práce s elektronickou poštou, vytváření a odesílání emailových zpráv, připojování příloh, editování kontaktů do adresáře, používat kalendář a rozvrhovat úkoly.)

- Ekonomický systém Pohoda

(Základní seznámení s ekonomickým systémem pro nové uživatele. Vysvětlení základních pojmů a funkcí. Seznámení s ovládáním programu a prací v jednotlivých agendách.)

- Specialista Pohoda

(Kurz je zaměřen na detailní znalost jednotlivých oblastí systému skladů, financí, účetnictví a finančních analýz spojenou s ekonomickou činností společnosti. V praktické části budou řešeny konkrétní metody a postupy s příklady dané problematiky, zpracování v rámci systému, úpravy prostředí.)

- eWay-CRM®

(eWay-CRM® je informační systém, zasazený přímo do aplikace Microsoft Outlook. Je určený pro všechny firmy, které chtějí efektivněji řídit svůj obchod a následnou realizaci projektů/zakázek. Účastníci kurzu se seznámí s jednotlivými moduly informačního systému a s filozofií práce se systémem. Kurz je zaměřen na zpracování obchodních aktivit, řízení projektů/zakázek a práci s reportingovým modulem informačního systému.)

- Pracovník grafického studia

(Absolvent kurzu ovládá praktické dovednosti pro tvorbu grafických materiálů v digitální i tištěné podobě. Po praktické stránce absolvent ovládá navrhování grafiky všeho druhu ve 2D i 3D prostoru, knižní a časopisovou sazbu včetně publikování grafického materiálu na Internetu v prostředí produktů firmy Corel, a Open Source produktů navazujících na produkty Adobe. Absolvent zvládá práci s vektorovou i bitmapovou grafikou a zná rozdíly v takto zpracované grafice. Absolventi se naučí používat doplňující hardware pro ergonomickou práci s grafickým rozhraním programů. Absolvent bude uveden do základů digitální fotografie.)

- Administrátor www serveru

(Základní znalost technického vybavení (hardware) a porozumění práci v síti. Absolvent by měl mít základní přehled o bezpečnosti a právních problémech souvisejících s publikováním na síti. Absolvent je schopen předvést své znalosti a schopnosti využívat základních funkcí HTML jazyka. Měl by být schopen spravovat a organizovat soubory a adresáře/složky na straně serveru a vědět, jakým způsobem pořídit kopie, přesunout nebo smazat jednotlivé soubory, adresáře nebo složky. Absolvent zvládne práci s WYSIWYG editorem. Absolvent rovněž umí využívat jednoduché vytvoření weby určené pro publikaci zdarma. Absolvent bude schopen používat textový procesor na osobním počítači k tvorbě webových stránek. Musí znát základní operace spojené s tvorbou, formátováním a úpravou HTML dokumentu připraveného k distribuci a musí je umět používat. Absolvent umí pracovat se základními vyhledávacími nástroji v rámci Webových prohlížečů a vyhledávacích programů, výsledky hledání dovede označit záložkami, vytisknout webové stránky a výsledky hledání. Absolvent je schopen používat elektronickou poštu k odesílání a přijímání zpráv, připojovat dokumenty nebo soubory ke zprávě a organizovat a spravovat složky nebo adresáře zpráv v rámci SW elektronické pošty. Absolvent zná základní prvky webové grafiky a typologie. Orientuje se na trhu s webhostingem.)

- Správce počítačové sítě

(Absolvent zná prvky pro stavbu počítačové sítě. Rozlišuje sítě a chápe typologii sítí. Absolvent umí navrhnout počítačovou síť, způsoby jejího zabezpečení, jakož i standardy pro počítačové sítě. Orientuje se v pojmech počítačových sítí. Zná problematiku POP3, SMTP a IMAP. Orientuje se v problematice TCP/IP. Absolvent umí spravovat služby poštovního klienta, stejně tak i konfigurovat počítačovou síť a nastavovat uživatelská práva Chápe problematiku MS Windows i Opern Source Linux. Umí sdílet soubory, spravovat uživatelské účty. Absolvent se orientuje v problematice nastavení pravomocí v rámci počítačové sítě. Instalace síťových prvků, programů i samotné počítačové sítě je pro Absolventa další dovedností. Absolvent umí efektivně pracovat v prostředí MS Windows.)¨

- Pokročilá správa a zabezpečení sítě

(Pokročilá správa Windows LAN infrastruktury s bezpečnostními principy LAN/WAN/WLAN. Zajištění QoS a management služeb provozu. Plánování a provoz bezpečného systému s integrací v rámci internetu.)

- Zoner Photo Studio

(pokročilá správa a úprava fotografií, obrázků, vytváření vlastních náhledů, vkládání textu do obrazu, atd.)

- Firemní propagace

(Tento kurz zahrnuje základy práce s digitálním fotoaparátem, kamerou, úprava fotografií a videa, tvorba propagačních materiálů, tisk, archivace, tvorba webové prezentace, základy reklamy. Tento kurz jde nastavit i v pokročilé verzi, která obsahuje tvorbu katalogů, kompletních webových stránek a e-shopu.)